Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania

Informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. zostało powołane w naszej Uczelni stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania. Pełnomocnikiem jest nasza koleżanka dr Barbara Olszewska, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Do zakresu działania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania należy:

 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dotyczących osób niepełnosprawnych.

Z pomocy Pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania są:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności,
 • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Wsparcie niepełnosprawnych studentów

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. W 2005 roku było ich nieco ponad 9 tysięcy, w 2007 – już prawie 20 tysięcy, a w 2010 – niemal 30 tysięcy. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości pomocy niepełnosprawnym studentom.

Od 2011 roku szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotację, którą mogą przeznaczyć na finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu niepełnosprawnych studentów i doktorantów, na specjalistyczne szkolenia, wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych czy transport między obiektami dydaktycznymi uczelni.

Na co uczelnia może przeznaczyć dotację?

Między innymi na:

 • wynagrodzenie tłumaczy języka migowego;
 • kursy języka migowego dla pracowników uczelni;
 • wynagrodzenie uczelnianych asystentów studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom i doktorantom niepełnosprawnym;
 • szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni;
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych;
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu;
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci.

Osoby zainteresowane, pracownicy i studenci WSP im. Janusza Korczaka, mogą w godzinach dyżurów skontaktować się osobiście albo indywidualnie ustalić termin spotkania telefonicznie pod numerem (22) 822 96 23 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności.

Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Kontakt

tel. (22) 822 96 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury:

 • sobota-niedziela (w czasie zjazdów), miejsce: Warszawa, ul. Urbanistów 3

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
i Równego Traktowania
dr Maciej Jabłoński
 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu