Praca socjalna z rodziną

Studia II stopnia (niestacjonarne, realizowane ze wsparciem platformy e-learningowej oraz w formule kształcenia na odległość, magisterskie uzupełniające)

Specjalność praca socjalna z rodziną skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do rodzin oraz jednostek i grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją.

Program specjalności  koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z rozwojem rodziny, mechanizmach jej funkcjonowania oraz trudnościami i problemami, których może doświadczać i podejmowanych próbach ich przezwyciężenia. Studia na tej specjalności gwarantują zdobycie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych i prawnych, niezbędnych do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej, podstawowych form, technik i narzędzi pracy w zakresie pomocy rodzinie i pracy socjalnej, prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i niewydolnych wychowawczo. Studenci poznają metody działań, strategie rozwiązań oraz sposoby pomocy indywidualnej, które umożliwiają przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego zaspokajania ich potrzeb oraz realizowania funkcji i zadań.

Studia o profilu praktycznym realizowane w formule kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych (w tym rodziny),
 • dokonywania trafnych obserwacji i inspirowania działań profilaktycznych dla członków rodzin znajdujących się w trudnym położeniu (chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób starszych),
 • inicjowania i powoływania nowych instytucji w zakresie pomocy rodzinie,
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków,
 • konstruowania projektów opieki kierowanych do grup dzieci i młodzieży pozostających bez opieki rodzicielskiej oraz do osób starszych w rodzinach oczekujących pomocy,
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych,
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności.

Wybrane przedmioty:

 • Teoria i metody pracy socjalnej
 • Formy pomocy rodzinie
 • Patologia społeczna
 • Aksjologia pracy socjalnej
 • Poradnictwo socjalne
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie o obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej i tytuł magistra.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach pomocy społecznej nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych(np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, centra usług socjalnych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla bezdomnych, ośrodki dla uchodźców, domy pomocy społecznej), rodzinne poradnie specjalistyczne, poradnie małżeńskie i rodzinne, agendy służb socjalnych i samorządowe instytucje profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy samotnej matki, organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem i poradnictwem społecznym). Absolwenci są także przygotowani do pełnienia roli asystenta rodziny, realizacji programów wspierających rodzinę oraz do współpracy z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, działającymi na rzecz wspierania rodziny, budowania programów na ich rzecz i środowiska lokalnego.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Praca socjalna z rodziną 2019/2020 3 760 zł 1 975 zł 1 005 zł 410 zł
2020/2021 3 990 zł 2 095 zł 1 068 zł 439 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3