Socjoterapia

Studia podyplomowe na kierunku socjoterapia dostępne w ramach oferty dydaktycznej Uczelni Korczaka Oddział Warszawa mają za zadanie rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji niezbędnych terapeucie podczas rozpoznawania i prawidłowego diagnozowania zaburzeń zachowania. Bezpośrednim celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz profilaktyki uzależnień. Studia podyplomowe na powyższym kierunku umożliwiają zdobywanie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, a także poznanie metod i technik oraz form prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Socjoterapia – ramowy program studiów

Studia podyplomowe obejmują szereg zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, takich jak:

 • Socjoterapia – podstawy
 • Psychologia młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Młodzież niedostosowana społecznie – sytuacja prawna
 • Psychologia małych grup
 • Uzależnienia – podstawowe mechanizmy
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • Psychoterapia – współczesne kierunki
 • Interwencja kryzysowa
 • Planowanie pracy socjoterapeutycznej
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Kontakt z rodziną – warsztat
 • Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjacji
 • Organizacja czasu wolnego młodzieży
 • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Praktyki socjoterapeutyczne

Studia podyplomowe socjoterapia – sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych realizowanych przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa absolwent będzie uprawniony do podjęcia zatrudnienia w placówkach, takich jak: placówki opiekuńczo-wychowawczych, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki pomocy społecznej, organizacje i instytucje pozarządowe – wszędzie tam, gdzie praca z dziećmi i młodzieżą ma charakter przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Absolwent – kwalifikacje zawodowe

Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im prawidłowe funkcjonowanie w szerokorozumianym społeczeństwie.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 4 270 zł 1 495 zł 762 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do:

 • osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
 • absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii,
 • psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Joanna Lizut

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

 

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu