Diagnoza i terapia pedagogiczna

Trzysemestralne podyplomowe studia o specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna mają na celu przekazanie absolwentom wiedzy oraz umiejętności z dziedzin takich jak diagnoza pedagogiczna i terapia pedagogiczna w zakresie umożliwiającym prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Nasze studia przygotowują do pracy z podopiecznymi borykającymi się m.in.: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz dziećmi i młodzieżą ze szczególnymi uzdolnieniami.

Diagnoza i terapia pedagogiczna Warszawa – ramowy program zajęć

Trzysemestralne podyplomowe studia prowadzone przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa obejmują następujące zagadnienia:

 • Terapia pedagogiczna – podstawy teoretyczno-metodyczne,
 • Dysleksja - etiologia i symptomatologia,
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się – diagnoza w ujęciu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Wczesna diagnoza – znaczenie w ujęciu szkoły krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej,
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – metody pracy,
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – metody pracy w oparciu o spojrzenie prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Psychologia wychowawcza, rozwojowa i kliniczna, neurologia i psychiatria – wybrane zagadnienia,
 • Logopedia i zaburzenia mowy – wybrane zagadnienia,
 • Teoria integracji sensorycznej i integracji odruchów w diagnozie i terapii pedagogicznej – ujęcie wg Sally Goddard,
 • Wskaźniki dojrzałość szkolnej,
 • Ortoptyka – prawidłowe widzenie a trudności szkolne,
 • Uczniowie z ADHD oraz ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera – diagnoza i terapia,
 • Drama, muzykoterapia, biblioterapia i pedagogika zabawy jako niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej.

Diagnoza i terapia pedagogiczna - sylwetka absolwenta

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów o specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna absolwent posiada kwalifikacje do pracy grupowej z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, które borykają się ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent ma również kwalifikacje umożliwiające prowadzenie diagnozy i indywidualnej terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dysponując umiejętnościami z dziedzin takich jak diagnoza pedagogiczna i terapia pedagogiczna absolwent studiów może również prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Podyplomowe studia o specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna – zakres wiedzy absolwenta

 • rozwój psychofizyczny dziecka,
 • metodyka pracy terapeutycznej z uczniem,
 • wczesna interwencja i pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnoza pedagogiczna dziecka,
 • przygotowanie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, ADHD) oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami.

Podyplomowe studia o specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna – praktyczne umiejętności absolwenta

 • organizacja zajęć terapii pedagogicznej,
 • konstruowanie planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • rozpoznawanie zaburzeń rozwoju m.in.: języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacja rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • dobór metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenie szerokiego zakresu działań edukacyjnych i profilaktycznych,

Kwalifikacje absolwenta

Ukończywszy studia prowadzone przez Oddział Warszawa absolwent jako nauczyciel będący specjalistą w zakresie diagnoza pedagogiczna i terapia pedagogiczna uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 4 060 zł 1 421 zł 725 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry (350 godzin) + 150 godzin praktyk.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.


Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Przede wszystkim nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów, liceum; psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych itp.


Korzyści

 • Zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD.
 • Możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych.
 • Możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

Adresaci

To osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej.

Kadra wykładowców

Zajęcia prowadzą wykładowcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka; Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego; Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 • Kierownik studiów: mgr Jarosław Krasnodębski

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

 

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu