Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami

Kierunek: polityka społeczna, specjalność: przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia skierowane są do osób, które chcą w przyszłości prowadzić biznes zorientowany na usługi społeczne i problematykę społeczną oraz wykonywać zadania związane z prowadzeniem projektów społecznych. Specjalność umożliwia zapoznanie się z zasadami przedsiębiorczości i innowacyjności społecznej. Student poznaje z jednej strony metody zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, z drugiej zaś otrzymuje horyzontalną wiedzę na temat problemów społecznych. Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma aspektami planowania i zarządzania, dlatego też nasze studia łączą wiedzę z zakresu polityki społecznej z wiedzą na temat planowania i organizacji.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • zakładania firmy, w tym przygotowania biznesplanu i analizy ryzyka,
 • prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • łączenia i integrowania działalności biznesowej z celami społecznymi,
 • analizy rynku pod kątem nowych potrzeb społecznych i usług,
 • zarządzania zasobami firmy,
 • realizacji projektów biznesowych z udziałem osób defaworyzowanych społecznie,
 • ekonomii, nauk politycznych i prawnych,
 • pozyskiwania i wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Perspektywy zawodowe

Doświadczenia krajów zachodnich, w których świetnie prosperuje mnóstwo przedsiębiorstw społecznych, wskazują na to, że w Polsce rozwój tego typu działalności wkrótce nabierze tempa. Absolwenci tej specjalności mogą być przedsiębiorcami społecznymi, znającymi się na prowadzeniu biznesu i na polityce społecznej, potrafiącymi pozyskiwać środki na realizację projektów. Mogą też koordynować projekty społeczne czy pełnić rolę liderów zmiany społecznej.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami 2019/2020 3 660 zł 1 925 zł 979 zł 399 zł
2020/2021 3 970 zł 2 085 zł 1 065 zł 435 zł
2021/2022 3 810 zł 1 999 zł 1 019 zł 415 zł

Opłaty - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3