ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

KS. PROF. DR HAB. NAUK HUM. ANDRZEJ RYSZARD GRETKOWSKI
Kierownik Katedry Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej

WYKSZTAŁCENIE
• magister teologii praktycznej (1978);
• doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2000);
• doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk psychologicznych (2005);
• certyfikowany PSYCHOONKOLOG (2012 – przedłużenie ważności do 2022 roku);
• profesor nauk humanistycznych w zakresie: praca socjalna (2010).

SPECJALIZACJA
• psychologia;
• psychoonkologia;
• teologia praktyczna;
• poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne;
• praca socjalna.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE, m.in.:
człowiek chory, cierpiący, umierający, niepełnosprawny, jesieni życia; opieka paliatywno-hospicyjna; historia diecezji płockiej (działalność charytatywno-społeczna); biogram Janusza Korczaka, suicydologia.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (2007 - nadal).
• Polskie Pogotowie Psychoonkologiczne (2008 - nadal).
• Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne (2010 - nadal).
• Towarzystwo Naukowe Płockie (2011 - nadal).
• Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej (2012 - nadal).

PEŁNIONE FUNKCJE, m.in.:
• Prodziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001-2006).
• Członek Rady Naukowej Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2004-2014).
• Kierownik Poradnictwa Psychologiczno-Paliatywnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (2005 - nadal).
• Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (2005-2010).
• Kierownik Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego „Pomocna Dłoń” przy Instytucie Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (2008-2010).
• Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (2009-2010).
• Kurator Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Stalowej Woli (2009-2010).
• Opiekun Podyplomowych Studiów KUL Jana Pawła Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, specjalizacja: praca socjalna, pedagogika specjalna (2009-2010).
• Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Wolontariatu „PoMoc” przy Instytucie Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (2010-2014).
• Prorektor ds. Nauki i Rozwoju w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2010-2012).
• Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Rozwoju Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2014-2016).
• Założyciel i opiekun Koła Naukowego Wolontariatu „PoMoc” przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2010-2014).
• Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2011-2013).
• Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2013-2015).
• Członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2013 - nadal).
• Członek Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2013 - nadal).
• Kierownik Katedry Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2014 - nadal).
• Przewodniczący Zespołu Komisji Etycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku (2014 - nadal).
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (2014-2015).
• Członek Komisji Konkursowej na najlepszą pracę magisterską w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (2014-nadal).
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry Dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2014 - nadal).
• Członek Zespołu Opracowania Raportu Samooceny w Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2016 - nadal).
• Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2017 – nadal).
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2017 – nadal).

 PROJEKTY, GRANTY I PROGRAMY, m.in.:
• Grant: GAPF 2013 nt. Reprodukčné a manželské správanie mladých ľudí (rozšírenie realizácie vedeckého výskumu v regióne Poľska) spoluriešiteľ (Reproductive and marital behawior of young people), org. przez Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej prace, č. 1/26/2013, Ružomberku, septemver 2013 – jul 2014, Słowacja.
• Grant: GAPF 2013 nt.: Matka a otec v súčasnej rodine spoluriešiteľ (Mother and father in today’s family) org. przez Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej prace, č. 1/13/2013, Ružomberok September 2013 – August 2014, Słowacja.
• Międzynarodowy projekt: ”Digitally and Culturally Cool” realizowanym w ramach programu ERASMUS (2014 r.)
• Projekt w uzyskaniu zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Polsce Dotyczącej prowadzenia w SWPW szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Prowadzenie zajęć oraz członek komisji egzaminacyjnej, Warszawa 2014.
• Grant: GAPF 2015 nt.: TRUDNE PYTANIA–TRUDNE, Katedra sociálnej prace, č. 6/7/2015, Ružomberk 2015, Słowacja.
• Międzyuczelniany Grant: DZIECKO w przestrzeni życia organizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa-Płock 2015/16 (2016). Kierownik Grantu.
• Grant Naukowo-Badawczy: Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015, organizowanego przez Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego 1 lutego 2015 – 31 marca 2016 rok (2016).
• Projekt: Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020 Działanie 5.4, org. przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
• Twórca Studiów Podyplomowych w zakresie Poradnictwa Psychologiczno-Pastoralnego w Szpitalnictwie i Opiece Społecznej, Warszawa 2017.

Z DOROBKU NAUKOWEGO
POZYCJE ZWARTE – KSIĄŻKI (20), w tym, m.in.
• Katolicyzm społeczny na przykładzie działalności charytatywno- społecznej w diecezji płockiej w I połowie XX wieku. Zagadnienia wybrane, Płock 2001, ss. 283.
• Dobroczynno-społeczna działalność Zgromadzenia Sióstr oraz Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na terenie diecezji płockiej w latach 1727-2000, Płock 2002, ss. 360.
• Dłonie pełne dobra. Społeczno-charytatywna działalność zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji płockiej w I połowie XX wieku, Płock 2002, ss. 129.
• Ból i cierpienie. Studium pedagogiczno-psychologiczno-pastoralne choroby nowotworowej, ss. 372, II wydania, Płock 2003; 2004.
• Misterium bólu, cierpienia i śmierci, Płock 2006, ss. 458.
• Błogosławiony Biskup Leon Wetmański (1886-1941), Płock 2007, ss. 508.
• Nowotwór to jeszcze nie wyrok. Wybrane zagadnienia z psychoonkologii, II wydania: Płock 2008; 2009.
• Jesień życia abc pomocy psychogerontologicznej, II wydania: Płock 2011, 2013.
• Trudne pytania - Trudne odpowiedzi Wybrane zagadnienia z poradnictwa psychoonkologii i medycyny paliatywnej, II wydania: Płock2015, Ružomberk 2015.
• Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku, Płock 2016.
• STRES I WYPALENIE W PRACY PIELĘGNIARSKIEJ raport z badań własnych, Płock 2017.

WSPÓŁAUTORSTWO oraz REDAKCJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH (25), w tym m.in.:
• A.T. Malinowska, ks. A. Gretkowski (współautorstwo), Matka Joanna Józefa Hałacińska. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa 1867-1943, Płock 2003, ss. 546.
• T. Zbyrad, ks. A. Gretkowski (współautorstwo), Zjawisko wypalenia wśród duchowieństwa na przykładzie badań w diecezji płockiej, Stalowa Wola 2009, ss. 90.
• I. Kurlak, A. ks. Gretkowski (redakcja), Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 343.
• A. Gretkowski ks., D. Garbarz (redakcja), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, ss. 279.
• Ks. A. Gretkowski, M. Wolicki, B. Wolny, Wł. Pańczyk (redakcja), Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, Stalowa Wola 2009, ss. 218.
• E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski (redakcja), Edukacja zdrowotna w szkole, wyd. III rozszerzone o realizację edukacji zdrowotnej według nowej „Podstawy programowej”, Stalowa Wola 2010, ss. 288.
• Ks. A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny (redakcja), Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, cz. II, Stalowa Wola-Tarnów 2010, ss. 472.
• E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski (redakcja), Edukacja zdrowotna w nowej „Podstawie programowej”. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, Stalowa Wola-Tarnów 2010, ss. 306.
• E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko P. (redakcja), Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć, Tarnów 2010, ss. 304.
• Ks. A. Gretkowski, A. Novotna, T. Jablonsky, Zb. Kruszewski, (redakcja), Rodzina dysfunkcyjna Analiza wybranych problemów (Dysfunctional family. The analysis of selected issues), Rużomberok 2012, ss. 251.
• Ks. A. Gretkowski, A. Frąckowiak, B. Wolny, E. Juśko, Zb. Kruszewski (redakcja), Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy (Chronically ill child and his family. Methods and forms of assistance), Płock - Stalowa Wola 2012, ss. 331.
• Ks. A. Gretkowski, P. Krydziński (współautorstwo), Dzieje więziennictwa w Płocku w latach 1803-1991, Płock 2012, ss. 295.
• Ks. A. Gretkowski, ks. J. Cegłowski ks. (współautorstwo), Aureola aktualna przez wieki. Dzieje kultu św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej w latach 1918-2006, Płock 2014, ss. 42O.
• Ks. A. Gretkowski, T. Kruszewski (współautorstwo), SENIOR w społeczeństwie, rodzinie i kościele, Płock 2014, ss. 188.
• Ks. A. Gretkowski, S. Kwiatkowska, M. Wiewiórowski (współautorstwo), Lekarz w oczach pacjenta, Płock 2014, ss. 79.
• Ks. A. Gretkowski, B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), Dziecko w przestrzeni życia, Płock 2016, ss. 293.
• M. Kamińska, Zb. P. Kruszewski, ks. A. Gretkowski, B. Skałbania, Nauczyciel we współczesnej edukacji. Diagnoza - rozwój - zmiana, (red. nauk.), Płock – Warszawa 2016, ss. 579.
• Ks. A. Gretkowski, A. Novotná, S. Kwiatkowska, T. Kruszewski (red. nauk), „CZŁOWIEK W OBLICZU ZMIANY - konteksty zdrowotne, psychologiczne, edukacyjne i społeczne”, (HUMAN BEING IN THE LIGHT OF CHANGE – health, psychological, educational and social context), Płock 2016, ss. 216.
• Ks. A. Gretkowski, S. Kwiatkowska, T. Kruszewski (współautorstwo), OD PRZYTUŁKU, SCHRONISKA I OCHRONKI DO WSPÓŁCZESNEGO SZPITALA z działalności wybranych szpitali diecezji płockiej (1727-2013), ss. 176, Płock 2017.
• Rev. A. Gretkowski, Z. Huľová, A. Novotná, B. Olszewska (Editorial scientific), SOCIÁLNA PRÁCA - súčasné výzvy, problémy a praktické riešenia (SOCIAL WORK - current challenges, problems and practical solutions), Ed. Science Płock 2017.

RECENZJE MONOGRAFII, KSIĄŻEK ORAZ ROZPRAW I ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH (61), w tym m.in.:
• W. Bańka, Szkice z psychologii społecznej, Płock 2006, ss. 251.
• A. Witkowska-Paleń, Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcje kuratora. Na podstawie badań wśród kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Nisku i Stalowej Woli, Sandomierz-Lublin 2007, ss. 228.
• J. Cegłowski, Święty Stanisław Kostka wczoraj dziś, Płock 2007, ss. 144.
• D. Grzesiak-Witek, Reminiscencje uroczystości sztokholmskich związanych z uhonorowaniem Czesława Miłosza Literackim Noblem (w rocznicę śmierci)”, Stalowa Wola 2007, s. 23-31.
• D. Grzesiak-Witek, „Kazania na niedzielę i święta całego roku” Piotra Skargi jako konwersacja w świetle ustaleń retoryki, Sandomierz-Stalowa Wola 2007, s. 20-27.
• D. Grzesiak-Witek, Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza, Stalowa Wola 2008, s. 115, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 8 (1/2090) s. 129-130.
• D. Grzesiak-Witek, List dedykacyjny Kazań na niedzielę i święta całego roku Piotra Skargi w funkcji captatio enevolentiae, Stalowa Wola 2008, ss. 10-21.
• D. Grzesiak-Witek, Zaburzenia sprawności komunikacyjnej u osoby z chorobą Alzheimera, Stalowa Wola 2008, ss. 22-32.
• T. Zbyrad (red.), Stres i wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań, Stalowa Wola 2008, ss. 210.
• B. Szlug, Streetworking w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 17, styczeń- marzec, Stalowa Wola 2009, s. 11.
• M. Kołecka, Współpraca podkarpackiej Służby Więziennej z instytucją kuratora i ośrodkami pomocy społecznej w przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych, „Społeczeństwo i Rodzina”, Stalowa Wola 2009, s. 34-39.
• M. Wolicki, Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje konsumpcjonizmu, „Społeczeństwo i Rodzina”, Stalowa Wola 2009, s. 21-24.
• R. Dobrzeniecki, W. Szczęsny, Wprowadzenie do jakościowych badań pedagogicznych, Płock 2010, ss. 127.
• A. Zilova, A. Novotna, V. Zilova, Sociale sposobilosti v pomahajucich profesiach, Rużomberok 2010, ss. 121.
• A. Woroniecka-Borowska, W. Szczęsny (red.), Z działalności naukowej Wydziału Pedagogicznego Filii W Wyszkowie, Płock 2011.
• A. Woroniecka-Borowska, W. Szczęsny (red.), Społeczne zagadnienia rodziny - elementy wybrane, Płock 2011.
• A. Woroniecka-Borowska, W. Szczęsny (red.), Wybrane instytucje wychowania, Płock 2011.
• A. Gałkowski, W. Szczęsny, M. Januszewska-Warych (red.), Pytania, problemy. Zagrożenia i wyzwania XXI wieku dla edukacji aksjologicznej, Płock 2011, ss. 279.
• Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 2011, vol.49; Z działalności naukowej Wydziału Pedagogicznego Filii w Wyszkowie, Płock 2011, vol. 49; vol. 50; vol 51; vol. 52.
• D. Adamczyk, Fenomen sumienia, Kielce 2012, ss. 286.
• A. Novotna, A. Zilova, Ubóstwo i dobrowolna prostota życia, Łódź 2012, ss. 206.
• A. Kansy, T. Kruszewski (red.), Uniwersytet w Płocku - miedzy marzeniami a rzeczywistością, Płock 2013, ss. 180.
• R. Dobrzeniecki, T. Kruszewski, W. Szczęsny, A. Zaleś, ALKOHOLIZM – teorie, badania, implikacje społeczne, Płock 2013, ss. 142.
• I. Krasiejsko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń 2013, ss. 479.
• Członek Komitetu Naukowego publikacji: A. Zilova, A. Novotna, J. Venus J. (red.), Europske a svetove kontexty chudoby v obdobi socjalnych a demografickych premien spolocnosti, Rużomberok-Słowacja 2013.
• Kwartalnik Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii IGNACJANUM, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kraków 2013.
• Roczniki Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2013; 2014; 2015; 2016; 2017.
• T., Kruszewski, Z dziejów więziennictwa polskiego 1815-1905, Płock 2014, ss. 87.
• Kwartalnik Edukacja Otwarta, Płock 2014; 2016; 2017.
• Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2016; 2017.
• B. Wolny, M. Lis (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w szkole, Stalowa Wola-Lublin 2017, ss. 250.

INNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
• AUTOR 120 ROZDZIAŁÓW, ARTYKUŁÓW I ROZPRAW W ZBIOROWYCH PRACACH NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH.
• UCZESTNIK W 129 KONFERENCJACH, SYMPOZJACH, KONGRESACH, SEMINARIACH, SESJACH NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH (FRANCJA, HISZPANIA, KANADA, LITWA, ROSJA, SŁOWACJA).
• CZŁONEK KOMISJI PROFESORSKIEJ I RECENZENT DOROBKU NAUKOWEGO (OPINII) DO TYTUŁU „PROFESORA”.
• RECENZENT JEDNEJ ROZPRAWY HABILITACYJNEJ.
• PROMOTOR 6 ROZPRAW DOKTORSKICH.
• RECENZENT 8 ROZPRAW DOKTORSKICH.
• CZŁONEK 3 KOMISJI HABILITACYJNYCH ORAZ 13 KOMISJI DOKTORSKICH.
• PROMOTOR I RECENZENT 976 PRAC DYPLOMOWYCH, W TYM:
PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH – 45;
RECENZENT PRAC MAGISTERSKICH – 333;
PROMOTOR PRAC LICENCJACKICH – 132;
RECENZENT PRAC LICENCJACKICH – 265;
PROMOTOR PRAC DYPLOMOWYCH (STUDIA PODYPLOMOWE) SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU- 193;
RECENZENT PRAC DYPLOMOWYCH (STUDIA PODYPLOMOWE) WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE – 63.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
wprowadzenie do psychologii ogólnej;
psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży;
psychologia społeczna;
psychologia rodziny;
psychologia szkolna;
patologie społeczne;
psychologia osób niepełnosprawnych;
psychopatologia - zagadnienia wybrane;
pedagogika specjalna - zagadnienia wybrane;
etyka życia małżeńskiego i rodzinnego.

WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, ODZNACZENIA
• W uznaniu naukowego wkładu w zakresie współtworzenia III Międzynarodowego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii odznaczony przez Władze Akademii Polonijnej w Częstochowie i Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii Ryngrafem Jasnogórskiej Bogurodzicy, Częstochowa 2007.
• Nagroda Indywidualna IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za działalność naukowo-badawczą, Lublin 2008.
• Nagroda Indywidualna Rektora KUL III stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki, Lublin 2009.
• Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.
• Odznaczony Medalem za zasługi dla Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, Płock 2013 r.
• Umieszczenie biogramu w Złotej Księdze Nauk Społecznych w gronie nazwisk najwybitniejszych naukowców nauki polskiej; zob. Pikoń K. (red. nacz.), Złota Księga Nauk Społecznych, Wyd. Helion, Gliwice 2014, s. 81.
• List Gratulacyjny JM Rektora WSP im. Janusza Korczaka J. Auleytnera z dn. 29 czerwca 2015 roku, Warszawa 2015.
• Nagroda II Stopnia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016. 

 

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu