Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga – wychowawcy w placówkach realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej opieki i wychowania, w tym realizujących zajęcia o charakterze profilaktycznym, socjoterapeutycznym, resocjalizacyjnym, a także psychoedukacyjnym.

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za której pośrednictwem można zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • rozpoznawania oraz identyfikowania problemów w zakresie występowania dysfunkcji rozwojowych, zagrożeń funkcjonowania środowisk oraz deprywacji potrzeb opiekuńczych;
 • realizowania podstawowych działań profilaktycznych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • zasad organizacji procesu wychowania i opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Wybrane przedmioty:

– wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej

– metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

– metodyka pracy pedagoga szkolnego

– wybrane problemy patologii społecznych z elementami profilaktyki

– profilaktyka zaburzeń rozwoju i zachowania

– wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzież

- opieka nad osobą w wieku starszym

– trening umiejętności wychowawczych

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, wychowawcy, opiekuna w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Absolwent po tej specjalności uzyska uprawnienia pedagogiczne i zgodnie z przepisami prawa oświatowego będzie mógł być zatrudniony w szkołach i placówkach oświatowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga szkolnego i nauczyciela świetlicy w szkołach podstawowych, pedagoga, wychowawcy, opiekuna m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, a także domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach, internatach, młodzieżowych domach kultury, zakładach leczniczych, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oraz uzależnionym, instytucjach profilaktyki społecznej, świetlicach i klubach środowiskowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym lub terapeutycznym, jak również innych placówkach oświatowych świadczących opiekę, pomoc i wsparcie jednostkom oraz ich rodzinom.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 300 zł 1 680 zł 845 zł 340 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32