Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku pedagogika

Uczelnia Korczaka Wydział w Warszawie oferuje zaoczne studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza (specjalność nauczycielska) z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Cel studiów

Studia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, a także opiekuna-wychowawcy w placówkach oświatowych, opieki częściowej, otwartej, całkowitej i pomocy społecznej.

Ramowy program studiów

Niestacjonarne studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza obejmują nauczanie przedmiotów, pozwalających na uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, metod pracy w instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, jak również umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka i jego rodziny, organizowania i prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, a także działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza absolwent posiada kompetencje, które umożliwią mu m.in.:

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz problemów podopiecznych, zagrożeń funkcjonowania środowisk;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, a także wspierających rozwój jednostki;
 • podejmowania działań interwencyjnych oraz rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi i rodzicowi;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów Uczelni Korczaka na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, nauczyciela świetlicy szkolnej oraz opiekuna- wychowawcy w placówkach opieki częściowej, otwartej, całkowitej i pomocy społecznej. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak: żłobki, kluby małego dziecka, szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze), placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np. bursy, internaty), a także środowiskowe domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice i kluby środowiskowe, instytucje wychowania pozaszkolnego, instytucje pomocy i opieki i profilaktyki społecznej.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Adresat oferty i wymagania stawiane kandydatom

Studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, realizowane na Wydziale w Warszawie kierujemy do absolwentów szkół średnich legitymujących się świadectwem dojrzałości i pragnących uzyskać kompetencje z zakresu pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

2018/2019

3 300 zł

1 680 zł

845 zł

340 zł

2019/2020

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

2020/2021

3 400 zł

1 730 zł

870 zł

350 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokument ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3