Terapia zajęciowa z socjoterapią (3-semestralne)

Adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych, licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki (specjalność terapeutyczna), psychologii, pracy socjalnej, osoby wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju i zachowania.

Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji do prowadzenia terapii zajęciowej z elementami rehabilitacji ruchowej oraz socjoterapii. Studia ukierunkowane są na ugruntowanie wiedzy, nabycie nowych umiejętności do pracy terapeutycznej z różnymi grupami osób: zdrowych, chorych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych intelektualnie i sensorycznie oraz jednostek niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, w tym dzieci i młodzieży. Absolwent studiów przygotowany jest do pracy terapeutycznej z osobami w różnym wieku w placówkach edukacyjnych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), placówkach służby zdrowia (oddziały opieki paliatywnej), placówkach opieki społecznej, stowarzyszeniach, organizacjach samorządowych.

Ramowy program studiów:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej
 2. Podstawy psychopatologii
 3. Socjologia rodziny
 4. Podstawy socjoterapii
 5. Podstawy terapii zajęciowej
 6. Diagnoza indywidualna i środowiskowa z elementami diagnozy funkcjonalnej
 7. Warsztat terapii zajęciowej
 8. Podstawy rehabilitacji
 9. Metody i formy terapii osób o zróżnicowanych potrzebach
 10. Metody pracy w terapii zajęciowej
 11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 12. Fizjoterapia w terapii zajęciowej
 13. Trening umiejętności interpersonalnych
 14. Systemowe rozwiązania w zakresie opieki i terapii
 15. Praca z grupą
 16. Superwizja
 17. Seminarium
 18. Praktyka

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Anna Słomińska

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji

Zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3