Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów

Studia pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Ramowy plan studiów:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • współczesne problemy socjologii i socjologii wychowania
 • wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • diagnostyka pedagogiczna
 • historia wychowania
 • wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii nauczania
 • emisja głosu
 • prawne podstawy opieki nad dzieckiem

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w szkołach różnego typu i szczebla w zakresie wyuczonego przedmiotu

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami (kwalifikacje) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz.426).

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 950 zł 1 032 zł 526 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia I lub II stopnia.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: dr Nadzieja Cybulska

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32