Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy (2-semestralne)

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry pedagogów-terapeutów/konsultantów rozumiejących, przeciwdziałających i wspierających osoby i grupy w sytuacjach kryzysowych związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych i wystąpienia przemocy. Zajęcia prowadzą znakomicie przygotowani merytorycznie praktycy-psychoterapeuci uzależnień.

Ramowy program studiów

 • Pomaganie jako spotkanie z drugim człowiekiem
 • Uzależnienie od alkoholu, diagnoza i terapia
 • Kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu
 • Rodzina z problemem alkoholowym
 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
 • Interwencja wobec młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
 • Przemoc w rodzinie
 • Pierwszy kontakt z ofiarą i sprawcą
 • Interwencja kryzysowa i pomoc osobom w kryzysie
 • Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Siec wsparcia społecznego – rodzaje, funkcje i metodyka tworzenia
 • Metodyka tworzenia programów profilaktycznych
 • Dialog motywujący
 • Seminarium i egzamin dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedze, umiejętności w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych w tym uzależnienia, rozpoznawania przemocy w rodzinie oraz uruchamiania działań interwencyjnych i pomocowych, znajomości prawa karnego, rodzinnego, cywilnego w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, przygotowywania planu pomocy dla rodziny z problemem alkoholowym (w tym dzieci) oraz dla osób uwikłanych w przemoc. Potrafi współpracować w zespole, rozumie mechanizmy uzależnienia i przemocy i tym samym potrafi adekwatnie odpowiadać na te problemy oraz ich konsekwencje. Posiada wiedzę i konstruktywnego potrafi motywować a do podjęcia leczenia.

Kwalifikacje

Studia przygotowują do pracy jako konsultant-terapeuta z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ich rodzinami, osobami doświadczającymi przemocy.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach pomocy społecznej, jako członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jako pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, w stowarzyszeniach abstynenckich, w punktach konsultacyjnych i telefonach zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

Opłaty

Specjalność

ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 2 semestry

2

2 900 zł

1 522 zł

775 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3