Oligofrenopedagogika

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji.

Ramowy program studiów

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Warsztat pracy nauczyciela-terapeuty
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów lekko upośledzonych w szkole podstawowej i gimnazjum Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych placówkach specjalnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy z dzieckiem upośledzonym w przedszkolu
 • Elementy prawa oświatowego
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiądzie podstawową wiedzę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, pozna ich potencjał rozwojowy, ograniczenia w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno–motywacyjnych i intelektualnych. Będzie potrafił programować, podejmować skuteczne oddziaływania rewalidacyjne w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu. Absolwent będzie miał świadomość znaczenia oddziaływań dydaktycznych wychowawczych na rozwój i powodzenie życiowe dziecka upośledzonego umysłowo w różnym stopniu. Zdobędzie również umiejętności praktyczne związane z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci upośledzonych umysłowo.

Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w następujących instytucjach:

Absolwenci studiów poprzez rozwój swoich umiejętności i kompetencji mogą podejmować pracę w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi w tym: przedszkolach specjalnych i integracyjnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, placówkach dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębokim

Kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela-terapeuty (oligofrenopedagoga).

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

  Kierownik studiów: mgr Bożena Kurowska

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32