Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia kierowane są do:

absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz niemających kompetencji merytorycznych i metodycznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • aktualnych trendów w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce i innych krajach;
 • nowoczesnych i efektywnych form, metod i technik pracy z dziećmi;
 • prawidłowości rozwoju dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz trudności i sposobów ich przezwyciężania.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły;
 • podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych;
 • komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacyjny.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • przejawiania empatii, wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności i poczucia odpowiedzialności;
 • tworzenia klimatu przyjaznego rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym i innymi nauczycielami;
 • systematycznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • świadomego i skutecznego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka;
 • realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia przygotowują do pracy jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne i klasy I-III w szkołach podstawowych.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Beata Wańtowska

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32