Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną (3-semestralne)

Studia trzysemestralne kwalifikacyjne                    

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło z dniem 1 września 2015 r,. na mocy rozporządzenia z 24 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1113) dodatkowe zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z osobą z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w celu wspomagania kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Adresaci studiów

Adresatami są absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele pracujący zawodowo, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukacyjno-rewalidacyjno-terapeutycznej z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną Ukończenie studiów uprawnia słuchacza do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach dla dzieci, i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem ( specjalne przedszkola i szkoły różnego typu, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do zawodu oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program studiów

420 godzin obejmuje następujące zagadnienia w kilku modułach:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychopedagogika autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością
 • Psychospołeczne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Terapia autyzmu
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem
 • Podstawy diagnozowania psychopedagogicznego
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Metody rewalidacji
 • Metody diagnozy i terapii autyzmu
 • Współczesne koncepcje w terapii pedagogicznej
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Terapia psychomotoryczna
 • Terapia zajęciowa
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem
 • Współpraca z rodzicami dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Seminarium i praktyki

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: dr Urszula Tarnowska-Jakóbiec

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3