Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem (3-semestralne)

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do pracy w charakterze profesjonalnych doradców edukacyjnych i zawodowych.

Studia przygotowują do pracy na stanowisku doradcy zawodowego po ukończeniu II semestru. Wówczas absolwent jest wyposażony w kompetencje osobiste i merytoryczne do prowadzenia działalności z zakresu orientacji zawodowej osób dorosłych.

Absolwent trzysemestralnych studiów uzyskuje kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego i jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy edukacyjnego i zawodowego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektująca karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach.

Studia kierowane są do:

 • pracowników urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, biur karier, pracowników działów HR, nauczycieli i pedagogów, osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i edukacyjnego;
 • absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek posiadania przygotowania pedagogicznego jest konieczny dla uzyskania kwalifikacji doradca edukacyjno–zawodowy).

Program studiów:

 • obejmuje treści niezbędne do realizacji zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r. nr0, poz. 532),
 • zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012r. nr 0 poz. 131), Rozporządzeniem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011r. nr 253, poz. 1520).

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:

 • procesu doradczego polegającego na wspieraniu uczniów i osoby dorosłe w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie;
 • procesu coachingowego opartego na:wartościach, umiejętnościach i potrzebach ucznia/ osoby dorosłej, samodzielnym wyciąganiu wniosków i samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań.

Studia przygotowują do pracy jako:

 • doradca zawodowy (po ukończeniu II semestru);
 • doradca edukacyjno-zawodowy (po ukończeniu III sem. pod warunkiem, że student będzie posiadał wcześniej ukończone II semestralne studia z zakresu doradztwa zawodowego).

Studia ponadto przygotowują do pracy w:

 • urzędzie pracy lub Ochotniczych Hufcach Pracy, Biurach Karier przy uczelniach,
 • instytucjach zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe (w tym w szkołach dla dorosłych, zakładach szkolenia zawodowego, instytucjach edukacji ludzi dorosłych),
 • agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwach pracy,
 • firmach prowadzących działy HR,
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w charakterze pedagoga doradcy zawodowego, w placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3