Diagnoza i terapia pedagogiczna (3-semestralne)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera, ze szczególnymi uzdolnieniami.

Ramowy program (główne zagadnienia)

 • Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej
 • Etiologia i symptomatologia dysleksji
 • Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – w ujęciu prof. Marty Bogdanowicz
 • Znaczenie wczesnej diagnozy min. w ujęciu szkoły krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w oparciu o spojrzenie prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej, klinicznej, neurologii i psychiatrii
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 • Teoria integracji sensorycznej oraz integracji odruchów wg Sally Goddard w diagnozie i terapii pedagogicznej
 • Wskaźniki dojrzałość szkolnej
 • Ortoptyka – znaczenia prawidłowego widzenia a trudności szkolne
 • Diagnoza i terapia uczniów z ADHD oraz ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera
 • Niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej, np. drama, art., muzykoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy

Sylwetka absolwenta

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych daje kwalifikację do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii indywidualnej oraz prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki pracy terapeutycznej z uczniem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu m.in. z Zespołem Aspergera, z ADHD, ze szczególnymi uzdolnieniami.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej,
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju min. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry (350 godzin) + 150 godzin praktyk.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Przede wszystkim nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów, liceum; psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych itp.

Korzyści

 • Zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD.
 • Możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych.
 • Możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

Adresaci

To osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej.

Kadra wykładowców

Zajęcia prowadzą wykładowcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka oraz praktycy zatrudnieni w placówkach oświatowo-wychowawczych.

 • Kierownik studiów: mgr Maria Leszczyńska

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3