Organizacja pomocy społecznej - Szczecin

Uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego organizacja w pomocy społecznej zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą organizowania i funkcjonowania pomocy społecznej. Nabywają również niezbędną wiedzę z podstaw prawa, finansów publicznych oraz podstaw zarządzania placówką pomocy społecznej.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Ramowy program kursu

 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 • elementy etyki
 • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 • ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • wybrane zagadnienia prawne
 • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
 • mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • stres i wypalenie zawodowe

Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Słuchacze uzyskują uprawnienia do kierowania instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Czas trwania kursu

2 semestry (niestacjonarne)

Liczba godzin oraz zjazdów: 265 godz.: 23 godz. (na zjazd) = 12 zjazdów

 • soboty od 8.00 do 17.50 (12 godzin)
 • niedziele od 8.00 do 17.00 (11 godzin)

Rekrutacja

Rejestracji na szkolenie należy dokonać na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na stronę Uczelni www.wspkorczak.eu a następnie wybrać Rekrutacja online – lub też przejść do adresu: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych przechodzimy do rejestracji. W tym celu wybieramy rekrutację na: Krótkie Formy Kształcenia.

Opłaty

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Opłata za kurs - 3000 zł

Opłatę za kurs można rozłożyć na 1,2, 3 lub 4 raty.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. Plac Jana Kilińskiego 3, pok. 201.