Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami uzależnionymi

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1. Dyplom potwierdzający prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

2. Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub jeden z dyplomów ukończenia:

 • studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 • studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy

3. Dokument/dokumenty poświadczające co najmniej pięcioletni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

4. Kserokopia dowodu osobistego.

Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

1. W zakresie przygotowania ogólnego:

 • projekt socjalny – 40 godzin
 • mediacje i negocjacje – 20 godzin
 • metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej – 30 godzin
 • wypalenie zawodowe – 10 godzin
 • lokalną politykę społeczną – 40 godzin
 • publiczne relacje i promocję działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 10 godzin
 • politykę społeczną w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej – 10 godzin

2. W zakresie przygotowania specjalistycznego, dostosowanego merytorycznie do specjalności pracy socjalnej:

 • interdyscyplinarną charakterystykę problemu – 40 godzin
 • metody pracy socjalnej – 20 godzin
 • hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności – 20 godzin

3. Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 • posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego
 • ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • zdanie egzaminu przed Komisją

4. Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:

 • studia wyższe na kierunku praca socjalna
 • studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

5. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–3.