Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej

SZKOLENIE DLA SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ (zgoda MRPiPS otrzymana dn. 18.04.2019 r.)

 

Opiekun szkolenia: mgr Maria Leszczyńska

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu superwizji oraz nabycie umiejętności stosowania superwizji w działaniu praktycznym ; poznanie zasad organizacji, teorii i praktyki Superwizji, dynamiki grupowej i podstawowych zagadnień psychologicznych , rozwoju osobistego oraz wymiany wiedzy i doświadczeń .

Cele szkolenia są ściśle związane z pożądanymi kompetencjami superwizora pracy socjalnej.

Superwizja pracy socjalnej to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy. Ten dwustronny proces pomaga poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i feedback.

Szkolenie prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. Osoba, która ukończy szkolenie i zda egzamin uzyskuje certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Adresaci szkolenia:

  • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny
  • co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego

Program szkolenia:

Proponowany program szkolenia dla przyszłych superwizorów pracy socjalnej zawiera treści zgodne Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz.U z dnia 20 grudnia 2016 ,poz.2087).Interakcyjny charakter superwizji, jej kontekst relacyjny oraz konieczna znajomość specyfiki profesjonalnego działania pracownika socjalnego stanowią podstawę doboru treści merytorycznych w poszczególnych obszarach tematycznych. Uwzględnione treści opierają się na aktualnej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy socjalnej i superwizji. Podyktowane są także tworzeniem warunków do przetrenowania praktycznych umiejętności i nabycia przez uczestników szkolenia nowych kompetencji, związanych z zadaniami superwizora w praktyce pracy socjalnej. Program szkolenia jest dostosowany do zadań pracownika socjalnego oraz zgodny z definicją, funkcją i zakresem pracy socjalnej określonych w ustawie o pomocy społecznej. Daje także możliwość uwzględnienia zgłaszanych przez samych pracowników socjalnych – uczestników szkolenia potrzeb w tym zakresie.

Program szkolenia obejmuje:

  • wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  • teorię i metody pracy socjalnej,
  • superwizję pracy socjalnej,
  • trening superwizyjny,
  • praktykę superwizyjną i superwizję pracy własnej.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu superwizji pracy socjalnej i uzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: stosowania superwizji w działaniu praktycznym, zasad organizacji, teorii i praktyki superwizji, dynamiki grupowej i podstawowych zagadnień psychologicznych, rozwoju osobistego oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Czas trwania: 18 miesięcy. Realizacja programu przewidziana jest w cyklu trzysemestralnym. Praktyka superwizyjna planowana jest w całym cyklu kształcenia.

Opłaty: 13.000 zł plus opłata rekrutacyjna 85 zł. Opłatę za szkolenie można rozłożyć na 1,2, 3 lub 4 raty.