Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1. dyplom potwierdzający prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

2. dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub dyplomu ukończenia studiów: 

 • studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub
 • studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
 • studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
 • studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

3. dokument/dokumenty poświadczające co najmniej pięcioletni staż w zawodzie pracownika socjalnego 

4. kserokopia dowodu osobistego

Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

1) w zakresie przygotowania ogólnego:

 • projekt socjalny – 40 godzin,
 • mediacje i negocjacje – 20 godzin,
 • metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej – 30 godzin,
 • wypalenie zawodowe – 10 godzin,
 • lokalną politykę społeczną – 40 godzin,
 • publiczne relacje i promocję działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 10 godzin,
 • politykę społeczną w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej – 10 godzin;

2) w zakresie przygotowania specjalistycznego, dostosowanego merytorycznie do specjalności pracy socjalnej, o których mowa w § 7:

 • interdyscyplinarną charakterystykę problemu – 40 godzin,
 • metody pracy socjalnej – 20 godzin,
 • hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności, o których mowa w § 7 – 20 godzin.

1. Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 • posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 • ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 • zdanie egzaminu przed Komisją

2. Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:

 • studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub
 • studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
 • studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
 • studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

3. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-3.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32