Egzaminy dyplomowe

Informacje dotyczące złożenia pracy dyplomowej i ukończenia studiów

w roku akademickim 2018/2019

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Zarządzenia dotyczące dyplomowania

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie następujące dokumenty:

1. 2 egzemplarze pracy dyplomowej, które powinny być zszyte lub sklejone i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany).
2. Wersja elektroniczna pracy dyplomowej: ( 2 płyty )

a) Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej,

b) Praca dyplomowa składana jest na płycie CD/DVD w formacie PDF i umieszczona w kopercie papierowej

c) Nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko i imię autora oraz tytuł pracy

d) Płyta powinna być opisana trwale i zawierać następujące dane:

- nr albumu studenta,

- nazwa uczelni i wydziału,

- tytuł pracy dyplomowej

e) Koperta do płyty powinna być opatrzona etykietą z następującymi informacjami:

- nr albumu,

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy

- kierunek studiów,

- specjalność,

- poziom studiów (np. studia pierwszego stopnia),

- tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,

- data złożenia pracy

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

3. druk rozliczenie z biblioteką - karta obiegowa
4. 5 zdjęć do dyplomu - format 4,5 x 6,5cm. (Jedno zdjęcie podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem);
5. kserokopia aktualnego dowodu osobistego;
6. pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
7. pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce w raz z innymi dokumentami.
8. zaadresowaną do siebie małą kopertę (bez znaczka) – adres do korespondencji studenta.
9. Druk z banku (opłata za dyplom - 60 zł)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Nazwisko: …………………………………………….

Imię: …………………………………………………….

Specjalność: …………………………………………

Nr albumu:……………………………………..……

Promotor: …………………………………………….

  1. Do egzaminu dyplomowego zostanie dopuszczony student, który spełni powyższe wymagania, zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i nie posiada zadłużenia finansowego wobec Uczelni.

  2. Opłata za wydanie dyplomu wynosi 60 zł, opłatę należy wnieść do dnia złożenia dokumentów do obrony.

  3. Studenci dopuszczeni do obrony otrzymują pisemne powiadomienie o terminie obrony najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu.

  4. Po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów.

  5. W dniu obrony student traci prawo do stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów (Regulamin pomocy materialnej WSP im. Janusza Korczaka).

Terminy składania dokumentów do obrony (pracę można złożyć dopiero po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów, opcja sprawdzenia dostępna w wirtualnej uczelni):

Licencjat:

III rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori do 9 czerwca 2019 r.

Magisterka:


II rok, praca socjalna, praca socjalna z rodziną  do 19 maja 2019 r.
II rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna do 2 czerwca 2019 r.
II rok, pedagogika, terapia pedagogiczna do 9 czerwca 2019 r.

Termin obrony:

III rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori:
II rok, praca socjalna, superwizja w pomocy społecznej:
II rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika alternatywna:

Do pobrania

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32