Bezpłatna specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny. Ostatnie wolne miejsca

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie informuje, że zostały 3 wolne miejsca na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Specjalizacja: praca socjalna z osobami starszymi.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie prowadzi rekrutację do projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W specjalizacji mogą wziąć udział osoby z poniższych województw:

  • zachodniopomorskiego
  • pomorskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • wielkopolskiego

 Uczestnicy:

  • kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający wszystkie warunki uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem udziału jest:

  • umowa uczestnika z pracodawcą zobowiązująca go do zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy, kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu
  • zatrudnienie na terenie makroregionu I obejmującego następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
  • skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej
  • spełnianie przez uczestników wszystkich warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zamianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadać I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, posiadać co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, ukończyć szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zdać egzamin przed Komisją
  • w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do tych, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków PO KL 2007-2013

Dodatkowe informacje dotyczące projektu:

Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

tel. 91 422 51 32, 91 422 51 66

 

DO POBRANIA

                                                          

ehproeuropa   logoWSPpng  ue

Projekt „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowany w partnerstwie Fundacji Gospodarczej Pro Europa w Toruniu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, dofinansowany z UE.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32