Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, przygotowanie studenta do pracy z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg M. Montessori.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu
 • Edukacja przyrodnicza i regionalna w przedszkolu
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka kształcenia społeczno-przyrodniczego
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyka
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w pedagogice Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, przygotowują do pracy z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori 3 5 325 zł 1 805 zł 915 zł 620 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

Studia realizowane są jako trzysemestralne – 372 godz. i 150 godz. praktyk.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Jarosław Krasnodębski

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu