Pedagogika M. Montessori

Studia kierowane są do absolwentów: studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz kierunków studiów nauczycielskich (matematyka, filologia polska, geografia itp.) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • głównych założeń i zasad metody Marii Montessori;
 • koncepcji dr Montessori na temat charakterystyki rozwoju dziecka/ucznia;
 • metodyki pracy z poszczególnymi pomocami dydaktycznymi specyficznymi w pracy z metodą Marii Montessori.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • stosowania w praktyce sposobów pracy z dzieckiem w koncepcji dr Montessori;
 • pracy na pomocach dydaktycznych charakterystycznych dla metody Marii Montessori.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • przejawiania empatii, wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności i poczucia odpowiedzialności;
 • tworzenia klimatu przyjaznego rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez współpracę z rodziną;
 • systematycznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • świadomego i skutecznego planowania, organizowania i realizowania procesu edukacyjnego, zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka;
 • realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela w placówkach (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole specjalne, szkoła specjalna) pracujących metodą Marii Montessori.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przedszkola, szkoły podstawowe, w tym przedszkola specjalne, szkoły specjalne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Małgorzata Jabłońska

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Pedagogika M. Montessori 3 3 550 zł 1 200 zł 610 zł 410 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, pokój 201.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32